หลักสูตรการฝึกอบรม

ผู้สอนความปลอดภัย (The Occupational Health and Safety For Employee Train the Trainer )

หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ .ศ . 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน โดยคุณสมบัติวิทยากรฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปีหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี สำหรับการฝึกอบรมเฉพาะข้อ ๗ และข้อ ๘
  2. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทำงาน และมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
  3. เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หลักสูตรผู้สอนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องสร้างวิทยากรภายในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการสอน ด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติแบบสถานการณ์จริง ในหลักสูตรความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้าง ใหม่/ ลูกจ้างทั่วไป

วัน เดือน ปี จังหวัด /สถานที่
-
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี

ประเด็นที่สำคัญของหลักสูตร

  1. การสรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยที่พนักงานทุกคนควรรู้
  2. เทคนิคการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เทคนิคการนำเสนอ “ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
  4. เทคนิคการสร้างความมั่นใจ และกำจัดความประหม่า ให้กับผู้สอนด้านความปลอดภัย
  5. มี Work shop ฝึกปฏิบัติการสอน “หลักสูตรความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไป/ใหม่” เพื่อให้ผู้สอนและ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการบรรยาย ร่วมเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา(commentator)

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการบรรย
วิธีการอบรม : การบรรยาย สาธิต และ ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
ระยะเวลา : 3 วัน (เวลา 09.00 – 16.30 น.)
สถานที่อบรม : ศูนย์อบรมเนเชอรัล (ปากเกร็ด – แจ้งวัฒนะ)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอบรม รวมถึง In- house training
ได้ที่ 02582 1138-40 หรือ 098 298 2646

E-mail : training@netenergy-tech.com : บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด ID: net10