หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้า (Electrical Safety Train the trainer ) E-Trainer

วัน เดือน ปี จังหวัด /สถานที่
24-25 พ.ค.64
ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ | นนทบุรี

***สามารถนำค่าใช้จ่ายการอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากร