หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้

กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานของหน่วยงาน ได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลาฝึกอบรม
2 วัน (12ชั่วโมง)

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทดสอบก่อน – หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมฯตามความเหมาะสม
- หากต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานฝึกอบรม  ได้ที่  call center  0 2582 1138-40
การชำระเงินคลิกที่นี่