หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 7 และ ข้อ 19 กำหนดให้สถานประกอบการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และ คปอ. เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มีระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา

วันที่ทดสอบ ระดับ
- 2562 เทคนิค
จังหวัด /สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมเนเชอรัลฯ นนทบุรี

วันที่ 1
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

วันที่ 2
หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

วันที่ 3
หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างานเรียบร้อยแล้ว)

ระยะเวลาฝึกอบรม
3 วัน (18ชั่วโมง)

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทดสอบก่อน – หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมฯตามความเหมาะสม
- หากต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานฝึกอบรม  ได้ที่  call center  0 2582 1138-40
การชำระเงินคลิกที่นี่