หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

วันที่ทดสอบ ระดับ
7 - 8 มิ.ย.64 หัวหน้างาน
จังหวัด /สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

หลักการและเหตุผล
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ

กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมฯตามความเหมาะสม
- หากต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานฝึกอบรม  ได้ที่  call center  0 2582 1138-40
การชำระเงินคลิกที่นี่ 

ระยะเวลาฝึกอบรม
2 วัน (12ชั่วโมง)

สิ่งที่ได้รับหลังจากการฝึกอบรม
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

ผู้บรรยาย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีประสบการณ์การสอนด้านความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี