netech01

 

 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 
จาก 
BSI สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ
ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซธรรมชาติ
ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซแอมโมเนีย
ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ
ประกาศผลสอบ การฝึกอบรม
“คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ เฉพาะก๊าซแอมโมเนีย”
รุ่นที่ 14 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 95
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 94
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 93
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 92
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ”
รุ่นที่ 88
 


Copyright©2012 Natural Energy Tech Co.,Ltd.