netech01

การอบรม ผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ำมัน มีเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อทีมงานเพื่อสอบถาม 0 2582 113-40
 
ประกาศผลสอบ การฝึกอบรม
“คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ เฉพาะก๊าซแอมโมเนีย”
รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 กันยายน 2559
ประกาศผลสอบ การฝึกอบรม
“บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 91 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 91
ประกาศผลสอบ การฝึกอบรม
“บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 90 วันที่ 29-30 มีนาคม 2559
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 90
ประกาศผลสอบ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ”
รุ่นที่ 87 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ”
รุ่นที่ 87

 • ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซธรรมชาติ
 • ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 •  

   ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 
  จาก 
  BSI สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ


  Copyright©2012 Natural Energy Tech Co.,Ltd.