netech01

การอบรม ผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ำมัน มีเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ติดต่อทีมงานเพื่อสอบถาม 0 2582 113-40
 
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 95
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 94
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 93
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
รุ่นที่ 92
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม
“ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ”
รุ่นที่ 88
ประกาศผลสอบ การฝึกอบรม
“คนงานควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ เฉพาะก๊าซแอมโมเนีย”
รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 กันยายน 2559

 • ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซธรรมชาติ
 • ใบรับรองผู้ฝึกอบรม ประเภท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 •  

   ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 
  จาก 
  BSI สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ


  Copyright©2012 Natural Energy Tech Co.,Ltd.